Sandra van der Vorm – Logopediepraktijk Zwartewaterland

Logopediepraktijk Zwartewaterland

Header afbeelding

Contactgegevens

Inschrijving: 06 - 270 700 87

Locatie Zwolle: 06 - 270 700 87 
Locatie Berkum-Zwolle: 06 - 270 700 87
Locatie Genemuiden: 06 - 270 700 87
Locatie Wilsum: 06 - 270 700 87
Locatie Zwartsluis:06 - 270 700 87
Locatie Kampen: 06 - 270 700 87
Locatie 's-Heerenbroek: 06 - 270 700 87

E-mail: logopediezwartewaterland@gmail.com

Gespecialiseerde logopedie in omgeving Zwolle

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Dyslexie
  • Lees- en spellingsproblematiek
  • Sensorische integratie

Lees verder

Logopedie in Zwolle

Om uw logopedische vaardigheden te verbeteren blijven we graag dicht bij u. We hebben daarom kosten noch moeite gespaard bij de uitbouw van een breed netwerk van professionele logopedisten, werkzaam in verschillende sectoren en regio’s. Lees verder

Sandra van der Vorm

Geachte lezer,

Mijn naam is Sandra van der Vorm. Ik ben allround logopediste met diverse specialisaties en werk nu 20 jaar met liefde en enthousiasme in de vrije vestiging èn daarbuiten voor verlevendiging en verdieping van mijn handelen in de praktijk.

Ik ben 20 jaren geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, behaalde vele geregistreerde activiteiten daartoe en ben Direct Toegankelijk gecertificeerd logopedist.

Met een warm hart ontvang ik u.
Graag vertel ik u over mijn ontwikkelingen, kennis en kunde.
Ik ben hooggemotiveerd om bij te mogen bijdragen aan de ontwikkeling van de mens en het realiseren van diens potentieel en dat van onze samenleving locaal, landelijk en wereldwijd. In feite ben ik middels logopedie en coaching van teamleden, ouders, leerkrachten en aspirant-logopedisten altijd bezig op gebied van sociale ontwikkeling, opvoeding, het bouwen van positieve relaties cliënt-therapeut, cliënt-wereld, therapeut-wereld, met hun veiligheid en hun eigen-aard (positief zelfbehoud). Onderdelen van burgerschap die van wezenlijk belang zijn voor de burger en de samenleving.

 

In de zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar ben ik gespecialiseerd in diverse communicatietechnieken  zoals het analyseren van communicatieve intenties bij baby’s en dreumesen, borstvoeding – de basis van ons spreken, de ordening van de mens van waaruit taal groeit van 0 t/m 12 jaar, Totale communicatie, taaldenkstimulerende gesprekstechnieken, voorleestechnieken, ervaringsgerichte taaltraining, specifieke tekstbegripstraining en spellingsbehandeling t/m aangrenzend dyslectie en kritische diagnostiek dyslectie. Meermaals rondde ik basic life support/ EHBO ten behoeve van veilige behandelingen af.

Daarnaast geef ik al 15 jaren schisisbehandelingen, behandelingen bij verbale ontwikkelingsdyspraxie, behandelingen bij autisme, PDD-NOS en ASS, verstandelijke uniekheden van “laag” tot “hoog”begaafd en stotteren ook tot mijn vaardigheden.
Met name voor deze doelgroepen, met mijn grootste wens elk mens tot een ‘gehoord en gerespecteerd persoon’ in deze wereld te maken, ben ik geaccrediteerd Trainer Totale Communicatie aanvullend geschoold voor het aanpassen en kiezen van alternatieve communicatiemiddelen.

In en rondom Bethlehem gaf ik jarenlang leiding en invulling aan het Communicatie-traject in scholen. Daarbij heb ik met plezier directies, leerkrachten en cliënten in mond-.  spraak- en taalgroepen begeleid vanuit Nederlandse Kerken.

Ook in Nederland werk ik vanuit de praktijk samen met leerkrachten t.b.v. aangemelde kinderen vanuit volledige samenwerking met de ouder.

Om de communicatieve ontwikkeling te plaatsen in de totale ontwikkeling van de mens heb ik verscheidene zijstudies gedaan, waaronder bewegingsleer, voedingsleer, cognitieve training,  studies in het menselijk denken en het trainen van motorische vaardigheden in diverse sporten.
Rond 2006 werd ik Assistent-arts in de Ayurveda en volgde in 2007 polsdiagnostisering.

In 2010 rondde ik mijn 4-jarige opleiding docent in bewegingsleer af.

Tekstbegrip, lezen, spellen en schrijven is boeiend en belangrijk. Het opheffen van lees- en schrijfstoornissen heeft daarbij mijn aandacht. Naast bij- en nascholing op dit vlak onder andere bij José Schraven deed ik ervaring op met verschillende lees-, spellings- en schrijfmethoden. Mijn HBO-studie tot Logopedist heb ik aangevuld op universitair niveau aan de Europese Universiteit Sanskriet vanwege de oudheid van deze taal en de syntactische opbouw daarin.

Het gedrag van de pubers en de jong volwassenen heb ik in een ander licht mogen ervaren in mijn tijd en functie als Adjunct-directrice Particulier Middelbaar Onderwijs (MAVO, HAVO, VWO), parallel aan mijn praktijkvoering. Die ervaring met de jonge mens als leerling doet ander licht schijnen in mijn behandeling. De samenwerking als adjunct-directeur met de leerkrachten, het plaatsvervangend lesgeven bij nood en de contacten met de ouders hebben in behandelingen geleid tot het beter inpassen van de therapie in het leven van de (zeer) jong volwassene en de ouder.  Ik ben zeer dankbaar voor de tijd in het onderwijs.

Volwassen logopedische zorg heb ik tot op heden onder andere gegeven in de vorm van hyperventielatiebegeleiding, stemmassage, adem-stemtherapie, Alexander-therapie bij logopedie, Feldenkrais bij Logopedie, Lichtenbergmethode bij Logopedie en beroepslongziekten, alsmede dysfagie,  afasie, dysartrie, cognitieve of gedragsveranderingen, Amyotrofische Laterale Sclerose en PMS. Adem- en stemklachten behandel ik vanuit een perspectief waarin sensomotorische integratie, totale communicatie, voeding en beweging zijn meegenomen in het belang van herstel.  Voor het aanpassen en kiezen van alternatieve communicatiemiddelen ben ik aanvullend geschoold.

Bij zorg aan volwassenen is afhankelijk van de zorgvraag werken met mantelzorg essentieel voor een goede kwaliteit van behandelen.  Aanvullend geschoold in de psychologie voor cliënt- en mantelzorgbegeleiding is er bij emotionele ontregeling in mij diepgaand begrip voor innerlijke processen bij ziekte of onverwacht hersenletsel. Mijn ervaringen in het ziekenhuis als Hoofd afdeling Logopedie sterken de kwaliteit en preventie van ziekten in de eerstelijn.

Daarbij werk ik met inspiratie en gedrevenheid al  10 jaren hand in hand met de sensomotorische integratie van het kind en de volwassene. Ik heb hiervoor de opleiding tot Sensomotorisch Integratief Therapeut afgerond en samengewerkt met een zeer erkend Sensomotorisch Integratief Therapeut.

Ik draag graag bij in een positieve (zelfbeeld)ontwikkeling van de ander vanuit mijn ervaringen en onderneem daarom ook zorgkwaliteit- & vakbevorderende activiteiten met (aanstaand) vakgenoten.

Met liefde, geduld en begrip ben ik al 17 jaar 1e t/m 4e jaarstagebegeleider Logopedie en HBO-Afstudeerscriptiebegeleider.

Naast de betrokkenheid bij het HBO-onderwijs ben ik 20 jaar Kwaliteitsbegeleider Eerstelijnspraktijken en 15 jaar Coach afgestudeerd Logopedisten. De praktijk die ik leid scoort in onafhankelijke klantenervaringsmetingen 5 afgeronde jaren het cijfer 9 en werkt volgens de nieuwste beroepsrichtlijnen.

Ook ontwikkel ik cliëntcentraal zorgaanbod op maat en zorgprodukten sinds 2008 in de eerstelijn en de ziekenhuiszorg aansluitend op de nieuwste beroepsrichtlijnen.

Ik ben Post-HBO geschoold coach voor individuele trainingen en coaching aan groepen te geven èn opgeleid op het gebied van effectief management en kwaliteitszorg in de Logopedie.

 

Politiek betrokken draag ik mijn steen bij aan goede zorg, burgerveiligheid, gezondheid en klimaatbewust handelen in het belang van de gezondheid en veiligheid van ons allemaal.

In mijn deelname aan 2 kwaliteitskringen in de periode 2000 t/m 2020 heb ik o.a. aandacht besteed aan de verbetering van anamnese en onderzoek en doelgroepsbehandelingen zoals de behandeling van cliënten die stotteren. In de jaren van 2007 tot en met 2015 heb ik ook meegedaan in diverse Logopedische werkgroepen, bezocht ik zorgverzekeraarsbijeenkomsten voor zorgverleners en nam deel aan het meedenken en behouden van logopedische screening groep 1-2 naast logopedische behandelingen eerstelijn.

Daarnaast heb ik in perioden in gemeentelijke werkgroepen gezeten waaronder van een locaal GOA-beleid, een VVE-project, JGZ- multidisciplinaire samenwerking op wijkniveau en een Consultatiebureau samenwerking voor de gemeenten Zwartewaterland, Zwolle en Lelystad.

In eerstelijns koepelorganisatiesamenwerkingen en districtsvergaderingen draag ik bij aan het vak en middels het mogelijk maken van intercollegiale overleg en geven van intercollegiale consultaties draag ik bij aan de zorgkwaliteit van een specifieke cliënt/ cliëntgroep door heel Nederland.

Van 2008 tot en met 2018 ben ik 10 jaar Afdelingshoofd Logopedie in een Nederlands Ziekenhuis geweest. Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de logopedische zorg aan baby’s, kinderen, volwassenen en senioren alsmede de samenwerking met alle specialisten en verpleegkundigen op de Intensive Care en voor patiënten met grote zorgvragen op het gebied van o.a. Cardiologie, Neurologie, Longen, KNO, kinderafdeling en PAAZ.  Kwaliteitsbewakend, kwaliteitsverhogend en zorgorganiserend is hier met goede terugkoppeling naar het ziekenhuisbestuur en alle afdelingen de zorg cliëntgericht sterk geïnnoveerd.

 

Op innovatief gebied heb ik internationaal logopedische zorg neer kunnen zetten van totaal lokaal onbekwaam naar totaal zelfstandig opgeleide dagbestedingmedewerkers. Ontwikkeld en begeleid in samenwerking met het Rode Kruis.

Visie & Vorm

In mijn werk handel ik met de volgende aandachtspunten:  Kwaliteit in zorg en samen zijn, omzien naar elkaar, servicegerichte actie, klimaatbewust en vredig handelen, veilig zijn, coöperatief en gezond zijn.

De vormgeving van logopedie, de projecten waaraan ik deelneem en het gebruik van (mijn) communicatie zijn hier toenemend op afgestemd. Preventie van ziekten heeft mijn grondslag voor iedereen.

Klimaat:
Mijn werk, alsmede dat van mijn teamleden en cliënten tijdens de behandelingen is volledig gecompenseerd in hout(papier)gebruik. De praktijk heeft sinds 2015 een directe investering in het behoud van een bosgebied met grote diversiteit voor insecten en dieren waaronder bijen in Nederland. De praktijk neemt haar verantwoordelijkheid voor haar gebruik en blijft dit in haar bestaan doen.

Voor het werk dat het hele team met de cliënten doet is volledige CO2compensatie. De praktijk beoogt duurzame energie in het belang van de wereld (de belangrijke IPCC-doelen) en neemt sinds 2018 deel aan Windmolenparken in de EU. Windenergie is de schoonste en beste optie om CO2-uitstoot te verminderen.

De praktijk door mij opgericht recyclet oefenmaterialen en meubels.

Zij draagt financieel bij aan de vogelbescherming in Nederland en voor dieren in de hele wereld draagt de praktijk financieel bij aan het Wereld Natuurfonds. Samen met Natuurmonumenten stimuleert de praktijk kinderen de natuur in te gaan en haar functie en meerwaarde te ontdekken. Zorg is ons gegeven te midden van de natuur, bij zorg bieden is de balans met de natuur ook voor onze gezondheid en zorg belangrijk.

De praktijk wil doelstellingen gesteld in het Intergovernmental Panel Climate Change ondersteunen om deze wereldwijd te realiseren in het belang van gezond en veilig zijn op aarde.

Cliënten, studenten logopedie en logopedisten worden daarnaast op verschillende inspirerende manieren incidenteel betrokken op onderwerpen gezond zijn met voeding, beweging en logopedie, veilig zijn, vredig samenwerken, positief taaldenken en taalproduceren, zorg voor dieren, de natuur en een klimaat- en mensvriendelijke energie-transitie.

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie ondersteun ik de vakgroep en specifiek de eerstelijns logopedisten in hun belangrijke en onderschatte functie in onze samenleving.  Het Sociaal Economisch Onderzoek naar Logopedie toont het belang en de Nationale Zorgautoriteit heeft in 2016 met haar berekeningen de waarde ervan erkent. Ik ondersteun het werk verbonden aan de  International Association of Communication Sciences and Disorders en het Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l’Union Européenne.

Ik ben er voor u in wat ik kan bieden als ervaren gespecialiseerd logopedist, SI-trainer en TC-trainer maar ook  als stagecoördinator, scriptiebegeleider, individuele coach, breed inzetbare leidinggevende en adviseur kan ik u van dienst zijn. U bereikt mij op telefoonnummer:  06- 270 700 87,  uw geschreven bericht en voicemails beantwoord ik binnen 1 werkdag.

Al uw logopedische behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basiszorg (voor volwassenen geldt alleen het wettelijk eigen risico). Deze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor 2021 en heeft de intentie voor laagdrempelige zorg voor iedereen gecontracteerde zorg toegankelijk te houden.

Particuliere inkoop van zorg is mogelijk in deze organisatie.